ประกาศข่าวสาร

ประกาศการบันทึกข้อมูลขยะของเสียอันตรายจังหวัดเชียงรายประจำปี 2562 (ครั้งที่ 3)

2019-05-24 11:18:22

Type : jpg

ประชาสัมพันธ์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  

 เรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ประชาสัมพันธ์ให้แต่ละ อปท.ดำเนินการในการรวบรวมขยะของเสียอันตรายในชุมชน สามารถบันทึกข้อมุลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จะรวบรวมและปิดการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ เนื่องจากต้องมีการจัดทำรายละเอียด สรุปผลรวม เพื่อจัดทำระบบจัดซื้อจัดจ้าง นำขยะของเสียอันตราย ไปกำจัดให้ถูกต้องตามระบบต่อไป  

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เจ้าหน้าที่ผุ้ประสานงาน การบริหารจัดการขยะอันตราย 

1. แจ่มศรี   โกแสนตอ  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  086 4297954

2. อนันตรักษ์  สลีสองสม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ 0855293552

 

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและบริหารจัดการขยะชุมชนจังหวัดเชียงราย 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย