ประกาศข่าวสาร

แจ้งขอความร่วมมือในการ กรอกข้อมูล หมู่บ้านให้ครบ

2018-02-26 14:55:17

Type : jpg

แจ้งขอความร่วมมือในการ กรอกข้อมูล 
หมู่บ้าน ของแต่ล่ะที่ให้ครบ ด้วยครับ เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลของทุกที่

เพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลที่ เมนูจัดการรายการหมู่บ้าน
http://www.dtoc.chiangraipao.go.th/category_management.php

ข้อมูลที่ต้องบันทึกได้แก่
 - รูปเสวียนในชุมชน
 - รูปจุดแยกขยะรีไซเคิล
 - รูปจุดแยกขยะอันตราย
 - จำนวนประชากร
 - จำนวนครัวเรือน

อขอบคุณทุกท่าน
ทีมงาน Dtoc